ဗိုလ္ဗထူးအိမ္ရာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေမလ ၁၄၊ ၁၅ ရက္ မဲႏႈိက္မည္

Date: 12/05/2014

 ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း မွ ဗိုလ္ဗထူး တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ ၀ယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထား သူမ်ားကို ေမလ ၁၄၊ ၁၅ ရက္တို႔ တြင္ မဲႏႈိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မွ သတင္းရရွိသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ ယူတည္ေဆာက္သည့္ အဆုိပါ အိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းတုိ႔ကို ဦးစားေပး မဲေဖာက္မည္ျဖစ္ကာ သႀကၤန္မတုိင္မီက မဲေဖာက္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္မင္းေရာင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ မဲမေပါက္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ထည့္သြင္း မဲေဖာက္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
က်ပ္သိန္း ၂၀၀ မွ သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္အထိ တန္ဖိုးရွိသည့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အိမ္ရာ စီမံကိန္းႏွစ္ခုစလုံးေပါင္းပါက အခန္းအေရအတြက္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သျဖင့္ မဲေဖာက္သည့္စနစ္ကိုက်င့္သုံးေနရျခင္းျဖစ္သည္။
ေမလ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္ တြင္ ဗိုလ္ဗထူး အိမ္ရာအတြက္ မဲေဖာက္ျခင္း အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွင္ေစာပု ဘုရားလမ္းရွိ Myanmar Events Park တြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ စတင္ မဲေဖာက္မည္ျဖစ္သည္။
အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ စတု ရန္းေပ ၉၀၀ က်ယ္၀န္းသည့္ ယင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ အေဆာက္ အအုံေပါင္း ၄၄၈ ခန္းကို မဲ ေဖာက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
တုိက္ခန္းမဲေပါက္သူမ်ားစာရင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအုံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနတြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး ေရာင္းခ်မႈအပိုင္းႏွင့္ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈအပိုင္းကို အထက္ပါ ေကာ္မတီကပင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု အိမ္ရာစီမံကိန္းမွာ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မွ ဒုတိယအႀကိမ္ မဲေဖာက္ေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္မင္းေရာင္ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမွ အခန္းမ်ားကို ဧၿပီလ ပထမပတ္က စတင္မဲေဖာက္ေပး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အစိုးရက အိမ္ရာ စီမံကိန္း ၁၁ ခုကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ရန္ကုန္၏ လိုအပ္ေနေသာ အခန္းအေရအတြက္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ရန္ကုန္တြင္ ႏွစ္စဥ္အခန္း ေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္လိုအပ္ေန ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၇,၀၀၀ ေက်ာ္သာ ျဖည့္ ဆည္းေပးႏုိင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပပညာ ရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။
ျမ၀တီ


 

 

Follow us on facebook